Obchodní podmínky a Zásady zpracování osobních údajů

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU.

Obchodní podmínky pro e-shop www.fitkomplex.cz. Reklamace, odstoupení, ochrana osobních údajů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti DOUBLELINE s.r.o., IČ: 03865380, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00  Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87116 („Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy na zboží uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou („Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce („Internetový obchod“) umístěné na internetové adrese www.fitkomplex.cz („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky se vztahují i na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží.

1.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na kupní smlouvy s místem dodání zboží na území České republiky. Prodávající nedoručuje zboží nabízené v Internetovém obchodě mimo území České republiky. Platnou objednávku tak může Kupující učinit pouze v případě, kdy objednávka obsahuje místo dodání na území České republiky, v opačném případě platí, že objednávka nebyla Kupujícím učiněna a Prodávající v takovém případě vrátí Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy, pokud k takové úhradě ze strany Kupujícího došlo. Doručování do zahraničí je možné pouze tehdy, pokud se tak Prodávající s Kupujícím písemně dohodne.

1.3 Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na kupní smlouvy uzavírané s Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli. Nedohodnou-li se strany jinak, nevztahují se tak tyto obchodní podmínky na kupní smlouvy uzavírané s obchodními partnery Prodávajícího, kteří jsou právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, a pro které platí podmínky ujednané mezi stranami individuálně.

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto obchodních podmínek („Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně dohodnout při uzavírání Kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, e-mailem apod.).

1.6 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, což Kupující svým souhlasným prohlášením při registraci anebo ve webovém rozhraní obchodu potvrzuje. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.7 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě řádné registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“). Prostřednictvím svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Pro aktivaci uživatelského účtu je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře a potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně Zásad zpracování osobních údajů.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za aktuální a správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy (i) Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, (ii) informace zadané Kupujícím v rámci registrace jsou zjevně či úmyslně nesprávné (iii) či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. PROCES UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány Internetovém obchodě, čímž není dotčeno ustanovení článku 3.14 těchto obchodních podmínek. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Kupující realizuje objednávky prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo samostatně bez registrace, tedy jednorázovým nákupem.

3.3 Pro objednání zboží vyplní/potvrdí Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o (a) objednávaném zboží, (b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a (c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží. (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4 Kupující vloží objednávané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do elektronického nákupního košíku. Po vyplnění objednávkového formuláře, je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za objednávané zboží umístěné v elektronickém nákupním košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

3.5 Seznam zboží uvedený v Internetovém obchodě, jakož i seznam zboží uvedený v elektronickém nákupním košíku, představuje až do okamžiku potvrzení objednávky ze strany Kupujícího výlučně výzvu k podávání nabídek ve smyslu ustanovení § 1733 občanského zákoníku a jako takový nezakládá žádný závazek Prodávajícího, zejména nezakládá jeho závazek k uzavření Kupní smlouvy.

3.6 Kupujícímu je před odesláním (dokončením) objednávky kdykoli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Odesláním objednávky Kupující činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy na zboží vložené do elektronického nákupního košíku Internetového obchodu a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, včetně Zásad zpracování osobních údajů.

3.7 Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „DOKONČIT“ v rámci Internetového obchodu Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím dokončením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu ve své aktuální podobě rovněž kdykoli dostupné v rámci Internetového obchodu a jsou Kupujícímu zasílány v rámci potvrzení registrace jeho uživatelského účtu, resp. v rámci každé objednávky.

3.8 Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena. Tím není dotčeno ujednání článku 1.2 těchto obchodních podmínek vztahující se k objednávkám s místem dodání mimo území České republiky.

3.9 Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí (akceptace) této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce („elektronická adresa Kupujícího“). V případě, že do 5 pracovních dnů nedojde k akceptaci příslušné objednávky zboží ze strany Prodávajícího, platí, že Kupující není dále objednávkou vázán.

3.10 Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření Kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku akceptace návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

3.11 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.12 Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží v souladu s Kupní smlouvou, případně včetně souvisejících služeb, a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

3.13 Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata v souladu s článkem 3.12 těchto obchodních podmínek nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

3.14 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o objednávaném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

3.15 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

3.16 Informace o realizovaných objednávkách a uzavřených Kupních smlouvách jsou archivovány ve webovém rozhraní obchodu, a to po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.

4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu způsoby, které nabízí webové rozhraní obchodu v rámci procesu objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech Prodávajícího, typu a množství objednaného zboží.

4.3 Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně další náklady za zvolené služby (pojištění apod.), tak jak jsou Kupujícím vybrány v rámci procesu objednávky.

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (pokud jsou tyto možnosti platby ze strany webového rozhraní obchodu umožněny) je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží.

4.5 V případě bezhotovostní platby, pokud Internetový obchod tuto formu platby umožňuje, je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy; při prodlení s úhradou kupní ceny je Prodávající oprávněn od příslušné Kupní smlouvy odstoupit. V případě bezhotovostní platby převodem na účet, pokud je tato možnost platby ze strany webového rozhraní obchodu umožněna, je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží na účet Prodávajícího společně s uvedením variabilního symbolu platby; tyto údaje budou v rámci potvrzení objednávky dle článku 3.12 těchto obchodních podmínek Kupujícímu sděleny na elektronickou adresu Kupujícího. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k akceptaci objednávky dle článku 3.12 těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží Kupujícím ve vlastnictví Prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

4.8 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1 Přeprava zboží z uzavřené Kupní smlouvy je realizována způsobem, který si Kupující zvolil v rámci procesu objednávky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do jednoho (1) týdne od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený ve webovém rozhraní obchodu je pouze orientační a bude záviset na zvoleném dopravci.

6.3 Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. O termínu dodání zboží na místo určené Kupujícím bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu. Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce Prodávajícího Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu.

6.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6 Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s článkem 7 těchto obchodních podmínek.

6.7 V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese raskova@fitkomplex.cz.

6.8 Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.

6.9 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, resp. příslušného přepravce, se kterými byl Kupující předem seznámen.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE ZBOŽÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy na zboží prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí pro takové vady zboží, na které se vztahuje stanovená doba minimální trvanlivosti zboží a u kterých může Kupující, ve smyslu ustanovení § 2167 písm. d) občanského zákoníku, uplatnit právo z takové vady pouze, pokud se tato vada vyskytne v době této minimální trvanlivosti. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

7.4 Kupující může uplatnit reklamaci e-mailem na adrese raskova@fitkomplex.cz, poštou zasláním na adresu DOUBLELINE s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00  Brno nebo telefonicky v pracovní době 10 – 16 hodin. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu vady dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Při reklamaci Kupující prokáže původ Zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

7.5 V případě existence vad, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo: (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady; (b) na odstranění vady opravou věci; (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo (d) odstoupit od smlouvy.

7.6 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

7.7 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.8 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.9 Reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (5) pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo služby, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace; v této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.10 Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

7.14 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

7.15 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady a zárukou za jakost může upravit reklamační řád Prodávajícího.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OSOBNÍCH SDĚLENÍ

8.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, se kterým Kupující vyslovuje souhlas v rámci registrace uživatelského účtu, resp. v rámci každé jednotlivé objednávky.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1 Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na následující adresu: DOUBLELINE s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00  Brno. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

9.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář (stáhnout vzorový formulář) poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího uvedené ve formuláři.

9.3 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

9.4 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

9.5 Jestliže však Kupující zvolil při objednání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9.6 Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě.

9.7 Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, a zboží, které podléhá rychlé zkáze (potraviny, potravinové doplňky).

9.8 Kupující souhlasí s tím, že nárok na úhradu škody vzniklé na zboží v návaznosti na odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.9 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

10. KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

10.1 V případě použití těchto obchodních podmínek na vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a článku 1.4 těchto obchodních podmínek, se neuplatní ustanovení článku 7.2, 7.3 a 9 těchto obchodních podmínek

10.2 Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a článku 1.4 těchto obchodních podmínek, je odchylně od ustanovení článku 7 těchto obchodních podmínek poskytována záruka za jakost zboží v délce minimální trvanlivosti jednotlivého zakoupeného zboží, a pokud nemá zboží stanovenou dobu minimální trvanlivosti, pak v délce 12 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

11.2 Za doručovací adresu Prodávajícího, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, se rozumí elektronická adresa raskova@fitkomplex.cz

11.3 Aktuální kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce.

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy raskova@fitkomplex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

12.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

12.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek zdánlivé, neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Zdánlivostí, neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá existence a platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3 Loga a jiná označení jsou chráněna ochrannými známkami příslušných vlastníků. Ostatní materiály publikované v Internetovém obchodě pak mohou rovněž být chráněny předpisy na ochranu autorských práv. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou dále být chráněny i dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví.

13.4 Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.5 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy

13.6 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14. dubna 2020  

Zásady zpracování osobních údajů

 1. KOUPĚ ZBOŽÍ

1.1 Tento dokument upravuje zásady zpracování osobních údajů, poskytnutých kupujícím, který je fyzickou osobou („Kupující“), obchodní společností DOUBLELINE s.r.o., IČ: 03865380, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00  Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87116 („Prodávající“), při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce („Internetový obchod“) umístěné na internetové adrese www.fitkomplex.cz. Vyznačením příslušného zaškrtávacího pole v Internetovém obchodě bere Kupující na vědomí a souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) se zpracováním svých osobních údajů za níže uvedených podmínek.

1.2 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

1.3 Kupující dále poskytuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v článku 1.2 doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu Prodávajícího na výše uvedené internetové adrese) používal Prodávající za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost. Kupující taktéž souhlasí, aby Prodávající sdílel tyto osobní údaje s osobami tvořícími s Prodávajícím koncern, a to za stejným účelem (zasílání obchodních nabídek těchto osob tvořících s Prodávajícím koncern). Kupující má možnost udělení těchto souhlasů odmítnout již při první registraci či objednávce.

1.4 Prodávající je oprávněn v případě převzetí zboží na některé z provozoven Prodávajícího (pokud tento způsob převzetí umožňuje webové rozhraní obchodu) požadovat po oprávněné osobě, která přebírá zboží, doklad totožnosti a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) si ponechat po nezbytně dlouhou dobu, která nepřesáhne čtyři (4) měsíce, potřebnou pro případné ověření oprávněné osoby, které bylo zboží předáno.

1.5 Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s články 1.2 a 1.3 nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu či jeho zpracovateli osobních údajů, s výjimkou uvedenou v článku 1.3. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s články 1.2 a 1.3 nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám, s výjimkou oprávněných zaměstnanců, obchodních zástupců a smluvních partnerů, kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

1.6 Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

1.7 Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 3, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

1.8 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vaše údaje jsou pro nás velmi osobní a přistupujeme k nim s největší ochranou a citlivě. Se stejnou péčí přistupujeme také k údajům dodavatelů a obchodních partnerů (distributorů). V objednávkách proto uvádíte pouze nezbytné údaje ke zpracování a vyřízení vaší objednávky. Správcem osobních údajů je: DOUBLELINE s.r.o., IČ: 03865380, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00  Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87116 (dále jen „správce“) Účely a právní základ pro zpracování Ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a distributorům zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

 • vyřízení objednávky
 • vyřízení reklamace
 • zodpovězení vašich dotazů na kontaktní e-maily
 • cílenou nabídku našeho zboží a služeb, pozvánky na akce a soutěže
 • marketingové akce

Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě uděleného souhlasu, oprávněného zájmu správce nebo pro účely splnění smluv, a to pouze v nezbytné míře. Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování: Ve vztahu k zákazníkům zpracováváme jen nezbytně nutné údaje přesně podle zákonů. Činíme tak s cílem poskytnout vám ty nejlepší služby a nabízet to nejkvalitnější zboží.

 • Jméno, příjmení
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Poštovní směrovací číslo
 • Město
 • Adresa
 • Fakturační adresa, IČ, DIČ
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Historie nákupů
 • Historie navštívených stránek na webu
 • Historie aktivit v e-mailových kampaních

Ve vztahu k dalším subjektům údajů než ty, které byly jmenovány výše, můžeme zpracovávat tyto osobní údaje: Adresní a identifikační údaje subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, popř. rodné číslo, datum narození, místo a stát narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČ, DIČ). Kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, ID datové schránky a jiné obdobné informace). Popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému). Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, dodatku nebo v jiných dokumentech a při jednáních. Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.). Příjemci osobních údajů Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu neprodáváme. Některé údaje pro nás zpracovávají v nezbytné míře třetí strany, ale i zde máte jistotu, že jsou v bezpečí, neboť i oni tyto informace musí chránit. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb jen pro vás. Níže se dozvíte, kdo údaje zpracovává, za jakým účelem a v jakém rozsahu.

Název Země Účel zpracování Jaké údaje předáváme
Heureka CZ Hodnocení spokojenosti s nákupem Posíláme pouze informace z objednávky
MP Pavlík s.r.o. CZ E-mail marketing, odesílání objednávek Jméno, příjmení, datum narození, telefon a adresa, nákupní chování
Správce webu CZ Správa veškerých systémů webu Celková databáze
Distribuční společnosti, doručovatelé (PPL, GEIS, Česká pošta, Raben, …) CZ Expedice objednávek Jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa

Doba uložení osobních údajů a jejich zabezpečení Můžete si být jistí, že dobu zpracování vašich osobních údajů jsme zkrátili na nezbytné minimum. Osobní údaje také zpracováváme takovou formou, která zajišťuje jejich bezpečnost. Níže se dozvíte (dle jednotlivých případů), jaké jsou nezbytné lhůty.

Účel zpracování Doba uložení osobních údajů
Vyřízení objednávky Dle zákona. Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven
Vyřízení reklamace Dle zákona. Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení.
Dotaz na kontaktní e-maily Nejdéle 3 roky od zodpovězení dotazu
Cílená nabídka zboží a služeb Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
Marketingové akce Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

Cookies Nezbytným nástrojem pro funkčnost našich internetových stránek jsou soubory „cookies“. Jedná se o krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče, který ji uloží do počítače. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, přihlášení na stránky a další nastavení. Cílem těchto souborů je zjistit to, jak jsou stránky používány, aby se mohl optimalizovat jejich obsah. Podle cookies není možné identifikovat konkrétní osobu, pouze konkrétní zařízení, tyto soubory neukládají žádné osobní údaje kromě IP adresy. Nastavení cookies je plně pod vaší kontrolou. V nastavení prohlížeče si můžete nastavit vše podle svých představ. Soubory cookies můžete mazat, blokovat, případně nastavit možnost, aby byly cookies ukládány jen s vaším souhlasem v jednotlivých případech. Pro vaše pohodlí uvádíme odkazy na nápovědy nastavení nejčastějších prohlížečů. K čemu soubory cookies využíváme Jak již bylo řečeno, cookies ukazují, jak jsou internetové stránky používány. Díky tomu dokážeme lépe přizpůsobit marketingové nástroje, aby byly pro vás relevantní a přínosné. V praxi to znamená, že se vám nebudou zobrazovat reklamy, které pro vás nejsou přínosné. Každý uživatel má možnost při první návštěvě našich stránek používání cookies odmítnout. Google Analytics Používáme jeden ze základních analytických nástrojů společnosti Google Inc. –  Google Analytics. Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, které zpracovává tato společnost, naleznete na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 Vaše práva Osobní údaje našich zákazníků jsou pro nás velmi citlivé informace. Každý má právo vědět, jaké údaje o jeho osobě zpracováváme, a jak s nimi nakládáme. Níže získáte přehled toho, na co máte ze zákona nárok. Každý má právo: získat opis osobních údajů, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, vznést námitku proti profilování, podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistit zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí. Naše společnost nenakupuje osobní údaje od třetích stran. Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí vždy jen z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou poskytnuty přímo našimi zákazníky, dodavateli nebo distributory. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů: Zpracování osobních údajů provádí správce, zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem, u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům a zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Chcete vědět víc Pokud si chcete přečíst přesné znění té nejdůležitější legislativy, která se týká ochrany osobních údajů a podle které postupujeme, tak se podívejte na odkazy níže:

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

Poučení: Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů může udělit souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů a souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt kdykoliv odvolat. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.